Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh có trách nhiệm (RBH) tại Việt Nam

Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp có trách nhiệm (RBH) được thành lập để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực thực hiện trách nhiệm thẩm định đối với xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn, từ đó, có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng quốc tế.

RBH Việt Nam cũng sẽ tập hợp các nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ và kết nối các sáng kiến hiện có và liên quan đến việc cung cấp dịch vụ trợ giúp.

RBH Việt Nam nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam trong giai đoạn khởi đầu. RBH Việt Nam được quản lý bởi VCCI và là thành viên của Mạng lưới bộ phận hỗ trợ kinh doanh có trách nhiệm, kết nối các văn phòng RBH trên toàn thế giới.

 

Share to: