Hướng dẫn: Hợp tác trong chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp có nghiệp vụ và các nhà cung cấp (Tài liệu tóm tắt)

Đạo luật của Đức về Nghĩa vụ Thẩm định Doanh nghiệp trong Chuỗi cung ứng (LkSG, sau đây gọi tắt là “Đạo luật”) bắt buộc các doanh nghiệp với quy mô nhất định (3.000 nguười lao động trở lên áp dụng từ năm 2023, 1.000 người lao động trở lên áp dụng từ năm 2024 trở đi) phải thực hiện nghĩa vụ thẩm định liên quan đến xã hội và môi trường (sau đây gọi là “doanh nghiệp có nghĩa vụ” - DNCNV1). Hơn nữa, Đạo luật cũng có tác động đến các doanh nghiệp ngoài phạm vi điều chỉnh nhưng có mối quan hệ cung ứng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các DNCNV, bởi vì Đạo luật yêu cầu các DNCNV phải phối hợp với nhà cung cấp của họ để thực hiện nghĩa vụ thẩm định ngay cả khi những nhà cung cấp đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật. Điều này đặt trong bối cảnh, các DNCNV đôi khi đưa ra những yêu cầu quá mức đối với các nhà cung cấp của mình. Tài liệu này hướng dẫn về những khả năng và ranh giới mà Đạo luật đặt ra đối với những yêu cầu nói trên.

Tài liệu cũng đưa ra các khuyến nghị cho sự hợp tác mang tính xây dựng giữa các DNCNV và nhà cung cấp trong chuỗi. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ sớm giới thiệu tài liệu về các ví dụ thực tế trong quá trình thực hiện Đạo luật này.
 

Tài liệu:
Share to: