background

Các Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

Kiến thức & Thông tin

Tài liệu học tập từ xa, FAQs, tóm tắt/ cập nhật về các chính sách và quy định trách nhiệm thẩm định về các vấn đề lao động, môi trường, xã hội.

Đào tạo

Các khóa tập huấn, tọa đàm, các công cụ trách nhiệm thẩm định về các vấn đề lao động, môi trường, xã hội.

Giới thiệu các dịch vụ chất lượng

Danh bạ các nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng trong nước về dịch vụ đánh giá rủi ro và nhu cầu cụ thể của ngành

Tư vấn

Tư vấn về các nội dung trách nhiệm thẩm định các vấn đề lao động, môi trường, xã hội (quy trình đánh giá rủi ro, cải thiện liên tục; thu thập, quản lý và báo cáo dữ liệu một cách hệ thống; cơ chế giải quyết tranh chấp) và các rủi ro theo ngành cụ thể.